Algemeen

 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag, tijdens de reguliere openingstijden. Tijdens behandelingen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt de voicemail inspreken en dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
 • De praktijk is altijd per e-mail bereikbaar via info@oneofakind-kinderfysiotherapie.nl. U wordt zo spoedig mogelijk teruggemaild of gebeld.   
 • Er is geen wachtlijst, u kunt altijd binnen en aantal werkdagen terecht voor een afspraak.
 • Alle therapeuten van One of a kind zijn BIG geregistreerd en ingeschreven bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Huisregels

 • One of a kind vind het belangrijk dat de praktijk voor de therapeut, cliënten en bezoekers een veilige en respectvolle omgeving is. We vragen u daarom zich aan de algemene normen en waarden te houden en iedereen met respect te behandelen. Personen die aanstootgevend gedrag vertonen gericht aan de therapeut of andere cliënten/bezoekers die aanwezig zijn in de praktijk, zullen gevraagd worden zich te verwijderen uit het pand.
 • One of a kind is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen in het pand, of buiten het pand.
 • Als u specifieke overtuigingen of bezwaren heeft die van invloed zijn op de behandeling, dient u dit kenbaar te maken bij One of a kind
 • Op het terrein van One of a kind vragen wij u zich te houden aan de op dat moment geldende corona maatregelen van de rijksoverheid. Zie ook ons hygiëne protocol.
 • Voor de meest actuele maatregelen verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

Behandelingen en vergoedingen

 • Voorafgaand aan de behandeling vindt er een intake en onderzoek plaatst. Het behandelplan wordt besproken en de cliënt dient schriftelijk, of mondeling toe te stemmen met het behandelplan. U geeft akkoord tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de algemene voorwaarden geldend bij One of a kind.
 • De praktijk houdt een digitaal dossier bij. Hierbij wordt er rekening gehouden met de privacy van de cliënten. Voor meer informatie: zie ons privacy beleid.
 • Alle bij de praktijk werkende therapeuten zijn gekwalificeerd om de afgesproken behandeling uit te voeren.
 • De praktijk heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij schade zal er een vergoeding plaatsvinden, tot de maximale vergoeding volgens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Wij verzoeken u de actuele verzekeringsgegevens van uw kind door te geven aan One of a kind. In hoeverre de behandeling van uw kind wordt vergoed, is de verantwoordelijkheid van u als ouder/ verzorger.

Betalingsvoorwaarden

 • De cliënt is ten alle tijden zelf aansprakelijk voor de voldoening van de facturen van de praktijk. Als de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar worden de behandelingen kinderfysiotherapie rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Als blijkt dat u niet of onvoldoende verzekerd bent u zelf verplicht de factuur de betalen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Afspraken die niet nagekomen kunnen worden dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij het niet tijdig afzeggen behoudt One of a kind het recht om de afspraak in rekening te brengen.

Klachtenregeling

One of a kind doet haar uiterste best om u of uw kind naar tevredenheid en met respect te behandelen. Mocht u een klacht hebben dan vragen wij u altijd eerst contact op te nemen met One of a kind. One of a kind zal persoonlijk proberen om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht u na zes weken nog niet tevreden zijn met de aangedragen oplossingen, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie.

U kunt de klachtenregeling vinden op de site van de beroepsvereniging KNGF. Het KNGF is telefonisch bereikbaar op 033-4672900 en/of u kunt ze per mail bereiken via klachtenregeling@kngf.nl

Privacy beleid

One of a kind hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid geven wij informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

One of a kind houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren;
 • One of a kind verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten worden door One of a kind verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie
 • Uitvoering geven aan de (behandel-) opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan One of a kind de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Klanten: NAW-gegevens, aanvullende contactgegevens, geslacht, BSN, huisarts, zorgverzekeringsgegevens, paspoort/ID-nummer, gezondheidsgegevens.
 • Leveranciers: NAW-gegevens, aanvullende contactgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door One of a kind opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van de wettelijk eisen.

Persoonsgegevens van klanten worden bewaard in een Elektronisch Patiënten Dossier, waarvan de beveiliging voldoet aan de meest recente eisen.  

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder geschreven doeleinden.

We geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waar we geen verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

 • Internetomgeving
 • Financiële administratie
 • Nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Digitale dossiervorming
 • Uitvraag van PREMS.
 • Verwerken van declaraties of banktransacties
 • Aanleveren van anonieme data t.b.v. wetenschappelijk onderzoek.

En voor het:

 • Verwerken van declaraties of banktransacties
 • Aanleveren van anonieme data t.b.v. wetenschappelijk onderzoek.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
One of a kind bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens One of a kind van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om persoonsgegevens mee te nemen of over te dragen aan een andere partij, zoals een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in het medisch dossier zoals in de wet is vastgelegd. Medische dossiers worden volgens de wet WGBO 20 jaar bewaard.

Klachten m.b.t. privacy
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heeft u na het doornemen van onze Algemene voorwaarden of ons Privacy beleid nog vragen, neemt u dan contact met ons op via onze contactgegevens.